Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności mp2.wlimanowej.pl

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mp2.wlimanowej.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejskie Przedszkole nr 2 w Limanowej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie mp2.wlimanowej.pl

 • Strona internetowa www.mp2.wlimanowej.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169)
 • Strona www.mp2.wlimanowej.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do co najmniej tła 4,5 do 1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Twaróg.
 • E-mail: jtwarog@mp2.wlimanowej.pl
 • Telefon: 504241048

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Limanowej
 • Adres: ul. Piłsudskiego 111, 34-600 Limanowa
 • E-mail: administracja@mp2.wlimanowej.pl
 • Telefon: 18 3371729

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 2 , ul. Piłsudskiego 111, 34-600 Limanowa

Do budynku prowadzi 1 wejście  od strony ulicy Piłsudskiego .

Gabinet dyrektora znajduje się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko wjazd na korytarz przed wejściem na parter.

Wróć do góry